foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dążymy do tego,
aby absolwent szkoły był człowiekiem prawym,
posiadającym rzetelną wiedzę,
przygotowanym do godnego, mądrego życia.

 

Procedury  korzystania ze świetlicy w czasie pandemii COVID -19

 

 1. W świetlicy znajduje się środek do dezynfekcji w miejscu umożliwiającym łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 3. Zaleca się, w miarę możliwości prowadzenia zajęć świetlicowych na świeżym powietrzu
  na terenie szkolnym i pozaszkolnym,  z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 4. W miarę możliwości nauczyciel świetlicy zapewnia bezpieczne odstępy pomiędzy uczniami przebywającymi między sobą. W innym przypadku uczniowie zakładają maski.
  5. W czasie zajęć dzieci korzystają z własnych przyborów, nie wymieniają się przyborami między sobą.
  6. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny:  ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  7. Pomieszczenie świetlicy należy wietrzyć ( nie rzadziej, niż co godzinę trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
  8. Należy ograniczyć zajęcia i gry kontaktowe, w których nie można zachować dystansu.
  9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów.
  10. W świetlicy znajdują tylko przedmioty, przybory, pomoce dydaktyczne i sprzęt, który można skutecznie umyć lub dezynfekować (pozostały rzeczy należy usunąć na czas epidemii).
  11. Uczniowie wchodzą do świetlicy po drugim dzwonku na lekcje. W czasie przerwy przed świetlicą przebywają na korytarzu przy swojej klasie pod opieką nauczyciela dyżurującego.
  12. W świetlicy może przebywać maksymalnie 25 uczniów.
  13. Ze świetlicy w pierwszej kolejności korzystają uczniowie dowożeni szkolnym autobusem.
  14. W razie sprawowania opieki nad uczniami w czasie zastępstw, nauczyciel świetlicy idzie do sali lekcyjnej, w której powinni przebywać uczniowie zgodnie ze swoim planem lekcji.
  15. Ze względu na bezpieczeństwo, rodzice zobowiązani są do odbioru dzieci w czasie przerw międzylekcyjnych.
  16. Nauczyciel świetlicy zobowiązany jest do zapoznania z niniejszym regulaminem, uczniów i ich rodziców. Fakt zapoznania się z regulaminem rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem.

2023 Copyright My School Rights Reserved